Precarious thought


2008
Mixed media
40x850x90 Cm

Targa oro (first prize)
Premio Arte Mondadori 2009